Mēs kopā vienoti Latvijai


Noslēdzas Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" projekts "Mēs kopā vienoti Latvijai"

Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds" 'īstenoja projektu "Mēs kopā vienoti Latvijai" (projekta nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/004), kura galvenais mērķis bija veicināt biedrības ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, stiprināt ukraiņu nacionālās identitātes apziņu un veidojot komunikāciju un saliedētību starp Latvijā dzīvojošajām mazākumtautībām un latviešiem. Septembra beigās projekts "Mēs kopā vienoti Latvijai" sekmīgi noslēdzas.

Projekta ietvaros notika vairāki pasākumi. Pirmajā pasākumā - 9. jūlijā, konferencē "Ukraiņi Latvijā - vakar un šodien" Vangažos pulcējās ukraiņi no visas Latvijas, kā arī citi interesenti, kam tuva ukraiņu kultūra. Konferences apmeklētāju skaits tuvojās diviem simtiem. Tajā tikās dažādu nevalstisko organizāciju, pašvaldību un māksliniecisko kolektīvu pārstāvji, lai diskutētu par ukraiņu kultūras, izglītības un integrācijas jautājumiem.

Projekta gaitā tika izstrādāta un apstiprināta "Jatraņ" darbības stratēģija no 2017. līdz 2019. gadam, kurā, cita starpā, formulēta biedrības misija: "Mēs esam ukraiņu kultūras vēstneši dažādu kultūru iedzīvotājiem Latvijā un pasaulē".

Nozīmīgas aktivitātes projektā bija arī tikšanās - diskusija "Ziedojumi biedrības darbā" un apmācības par projektu izstrādi, vadību un brīvprātīgo darbu kā iedvesmas avotu, kas papildināja biedrības biedru, pārstāvju, brīvprātīgo un citu interesentu zināšanas.

Projektā "Mēs kopā vienoti Latvijai" gūtā pieredze, atziņas un rīkoto pasākumu kopums veido nozīmīgu atspēriena punktu turpmākai biedrības darbībai un attīstībai, lai arī turpmāk "Jatraņ" apvienotu Latvijas ukraiņus un cilvēkus, kas ieinteresēti ukraiņu kultūrā, koptu ukraiņu valodu, kultūru un tradīcijas un dalītos ar savu veikumu Vangažos, citur Latvijā, Ukrainā un visā pasaulē.

Plašāka informācija:
Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: atlas.irina@gmail.com
Mob. tālr. 29861068

Vangažu ukraiņu biedrības “Jatraņ” stratēģija 2017. – 2019. gadamNotiks tikšanās - diskusija "Ziedojumi biedrības darbā"

Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" ceturtdien, 29. septembrī plkst.16.00 biedrības telpās (Parka ielā 2) laipni aicina visus interesentus uz tikšanos - diskusiju, kuras tēma būs ziedojumu piesaistes iespējas. Tās gaitā klātesošajiem būs iespēja apzināt ziedojumu piesaistes iespējas, jaunus veidus un ziedojumu nozīmi nevalstisko organizāciju darbībā.

Diskusijā dalībnieki gūs ieskatu par to, kas ir ziedojumi, kāda ir to nozīme biedrību un nodibinājumu darbā un kādi ir sabiedrības ieguvumi no tiem. Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš dalīsies pieredzē kā organizēt līdzekļu piesaistes aktivitātes un īpašus pasākumus.

Turpinājumā sekos diskusijas dalībnieku saruna un viedokļu apmaiņa, dalīšanās pieredzē gan saņemot atbalstu, gan ziedojot.

Lai stiprinātu tālāko sadarbību, tikšanās reizē Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" pateiksies arī visiem atbalstītājiem - ziedotājiem un brīvprātīgajiem, aicinot atklāt viņu ziedošanas pieredzi, motivāciju un atziņas. Noslēgumā gan atbalstītājiem, gan tikšanās - diskusijas dalībniekiem skanēs muzikāls sveiciens.

Uz tikšanos - diskusiju aicināti Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" biedrības biedri, citu nevalstisko organizāciju pārstāvji, uzņēmēji, pašvaldības pārstāvji un visi interesenti.

Tikšanās - diskusija "Ziedojumi biedrības darbā" tiek rīkota projekta "Mēs kopā vienoti Latvijai" ietvaros. Laipni aicināti visi intereseti! Ieeja brīva.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ".

Plašāka informācija:
Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: atlas.irina@gmail.com
Mob. tālr. 29861068


Vangažos aicina uz apmācībām "Brīvprātīgais - atbalsts, iedvesmas avots iespējas katram"

Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" aicina ceturtdien, 29. septembrī plkst.13.35 Vangažu vidusskolā (Gaujas ielā 2) visus interesentus uz apmācībām par brīvprātīgo darbu, lai veicinātu izpratni par brīvprātīgo piesaistes instrumentiem, darba metodēm ar brīvprātīgajiem un brīvprātīgā darba nozīmi katra tā veicēja izausgsmē un karjerā.

Lai nevalstiskās organizācijas veiksmīgāk varētu darboties un īstenotu dažādus pasākumus, nozīmīgs atbalsts var būt brīvprātīgā darba veicēji. Apmācību gaitā Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" biedri, brīvprātīgie un visi interesenti apgūs zināšanas par brīvprātīgā darba dažādiem aspektiem, tā nozīmi biedrības aktivitāšu rīkošanā, kā arī iespējām, ko brīvprātīgais darbs paver biedrības mērķu īstenošanā. Amācību galvenie temati būs arī jaunu brīvprātīgo piesaiste, to atlase, brīvprātīgā darba vadīšana un koordinēšana, kā arī motivēšana un novērtēšana.

Apmācības tiek rīkotas projekta "Mēs kopā vienoti Latvijai" ietvaros. Laipni aicināti visi intereseti! Apmācības ir bezmaksas.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ".

Plašāka informācija:
Vangažu ukraiņu biedrības "Jatraņ" valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: atlas.irina@gmail.com
Mob. tālr. 29861068


Mūsu dalīborganizācija - biedrība "Jatraņ" uzsāk projektu "Mēs kopā vienoti Latvijai"

Sākot ar 2016. gada jūniju, biedrības "Sadarbības platforma" dalīborganizācija - Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā "NVO fonds" uzsāk projekta "Mēs kopā vienoti Latvijai" (projekta nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/004) īstenošanu.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt biedrības ilgtspējīgu, sekmīgu darbību, stiprinot ukraiņu nacionālās identitātes apziņu un veidojot komunikāciju starp Latvijā dzīvojošajām mazākumtautībām un latviešiem, kā arī sekmēt pilsoniskās sabiedrības saliedētību, tās iesaisti sabiedriskās aktivitātēs un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā. Projekta īstenošana plānota līdz 2016. gada oktobra beigām.

Projekta ietvaros notiks vairāki pasākumi, kas nodrošinās biedrības nākotnes redzējuma izveidi, iedzīvotāju plašāku iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, ziedojumu piesaistes apzināšanu un starpkultūru dialogu. Projekts ietver "Jatraņ" darbības stratēģijas no 2017. līdz 2019. gadam izstrādi, tikšanos - diskusiju "Ziedojumi biedrības darbā" un apmācības biedrības biedriem un brīvprātīgajiem par projektu izstrādi, vadību un brīvprātīgo darbu kā iedvesmas avotu.

Pirmais plašākais pasākums noritēs jau 9. jūlijā, Vangažos, kad konferencē "Ukraiņi Latvijā - vakar un šodien" tiksies dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji no visiem Latvijas reģioniem, lai diskutētu par ukraiņu kultūras, izglītības un integrācijas jautājumiem. Savukārt dienas otrajā daļā konferences dalībniekus un visus interesentus priecēs festivāls "Sarkanais irbenājs", kas būs praktiskais apstiprinājums konferencē apspriestajām tēmām. Festivāla atbalstītāju pulkā ir arī biedrība "Sadarbības platforma".

Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" ir organizācija, kas darbojas jau 22 gadus. Tās darbība galvenokārt vērsta kultūras, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomās. Biedrība aktīvi cenšas veicināt ukraiņu integrāciju Latvijas un Eiropas sabiedrībā. Darbu sarakstā ir vairāki pasākumi, kuros akcentēta ukraiņu nacionālās identitātes un ukraiņu tautas kultūras mantojuma saglabāšana Latvijas multikulturālajā vidē. Īpašu uzmanību biedrība velta ukraiņu valodas prasmju uzturēšanai. Projekta "Mēs kopā vienoti Latvijai" aktivitātes veidos nozīmīgu papildinājumu biedrības darbībā un attīstības ceļā.

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ".